Leeds University Library

New books


Keep up to date with the Library's latest acquisitions by subscribing to a news feed for your subject.


All subjects

Homotopy of operads and Grothendieck-Teichmüller groups / Benoit Fresse.

Fresse, Benoit, author.

more...

Beurling generalized numbers / Harold G. Diamond, Wen-Bin Zhang (Cheung Man Ping).

Diamond, Harold G., 1940-

more...

Jiu shan he / Dao Erdeng zuo pin.

Dao, Erdeng.

more...

Han yu fa xue lun gang = Hanyu faxue lungang / Xu Zhangrun zhu.

Xu, Zhangrun, author.

more...

Wo wei shen me zhe yang huo / Li Guowen zhu.

Li, Guowen, 1930- author.

more...

Shen bian de jiang hu / Zheng Shiping (Tujiayefu) zhu.

Yefu, 1962-

more...

Fa zhi lun / Wang Renbo, Cheng Liaoyuan zhu.

Wang, Renbo, author.

more...

Ming jing gao xuan : Zhongguo fa lü wen hua de duo wei guan zhao = Mingjing Gaoxuan : Zhongguo Falv Wenhua de Duowei Guanzhao / Xu Zhongming zhu.

Xu, Zhongming, 1960- author.

more...

Bei ying : Wo de fu qin Boyang / Guo Bencheng zhu.

Guo, Bencheng, author.

more...

Li shi, cong wei zhe yang / Cong Weixi zhu.

Cong, Weixi, author.

more...

Ren sheng, he yi zhi ci / Liu Xinwu zhu.

Liu, Xinwu, author.

more...

Sheng ming, he yi gao gui = Shengming heyi gaogui / Liang Xiaosheng zhu.

Liang, Xiaosheng, 1949- author.

more...

Shui shi zhen xiong : Qing dai ming an de zheng zhi fa lü fen xi / Xu Zhongming, Du Jin zhu.

Xu, Zhongming, 1960- author.

more...

Zhongguo li shi de kong jian jie gou / Lu Xiqi zhu.

Lu, Xiqi, author.

more...

Fujian sheng Sanming shi ji ti lin quan zhi du gai ge de fu li xiao ying yan jiu / Hao Chunxu zhu.

more...

Gu shu zhi mei : gan zhi pai mai er shi nian zhi tan / Wei Li, Tuo Xiaotang zhu.

Wei, Li, 1964- author.

more...

Zhang Shengcai kou shu shi lu / Zhang Shengcai kou shu ; Hong Ying zheng li.

Zhang, Shengcai, 1903-2002, narrator.

more...

Jin ri pi ping bai jia : wo de pi ping guan = Jinri piping baijia : wode pipingguan / zhu bian Zhang Yanling, Zhang Ping.

more...

Cha zhi lu = Cha zhi lu / "Sheng huo yue kan" bian zhu.

more...

Fa de Zhongguo xing = Fa de Zhongguoxing / Wang Renbo zhu.

Wang, Renbo, author.

more...