Leeds University Library

East Asian Studies


Literature searching help

Finding information - the basics of literature searching


Advanced literature searching - advice on carrying out comprehensive literature searches

View another subject

Recent additions

Lin Biao / Zhang Xuezu, Zhang Jian bian zhu.

Zhang, Xuezu.

more...

Shi ba da xin ju zhi Hu Jintao quan tui bu ju yu Ling Jihua de fu chou / [zuo zhe] Xin ji yuan zhou kan bian ji bu.

more...