Leeds University Library

East Asian Studies


Literature searching help

Finding information - the basics of literature searching


Advanced literature searching - carrying out comprehensive literature searches and systematic reviews

View another subject

Recent additions

Xue xi he xuan chuan zhong hua ren min gong he guo xian fa cao an. Study and propagate the draft constitution of the People's Republic of China.

Hua nan ren min chu ban she, Kwangchow.

more...

Senryōki no shuppan media to puresukōdo : sengo Hiroshima no bungei katsudō / Hiroshima-shi Bunka Kyōkai Bungei Bukai hen.

more...