Leeds University Library

Lifelong Learning Centre


Literature searching help

Finding information - the basics of literature searching


Advanced literature searching - advice on carrying out comprehensive literature searches

View another subject

Recent additions

Fan Zhihong tan zen yang chi zui an quan / Fan Zhihong zhu.

Fan, Zhihong.

more...

Zhongguo xin yi lun dui wai kai fang : ji yu yu tiao zhan = The new round of China's opening up : opportunities and challenges / Fan Gang, Ma Weihua zhu bian.

more...